Additionally, paste this code immediately after the opening tag: תקנון האתר - H&O- בית של מותגים
  • A A A

תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "אייץ' אנד או רשתות (2003) בע"מ" (להלן: "האתר"). בעלת הזכויות באתר אייץ' אנד או רשתות (2003) בע"מ ו/או מי מטעמה (יכונו ביחד ולחוד: "המפעיל") מאשרים גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.כללי

1.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם ("As Is"). אמנם, נתכוון המפעיל כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעיל, ובכל מקרה המחיר בחנויות המפעיל יהיה הקובע. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעיל אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

1.2. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולו של המפעיל ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.3. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

1.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.קניין רוחני וזכויות יוצרים

2.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושו הבלעדי של המפעיל והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל (להלן: "המידע").

2.2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של המפעיל מראש ובכתב.

2.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של המפעיל מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המפעיל, מכל סוג שהוא.

2.4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של המפעיל מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג, Crawlers Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

2.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו המפעיל, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש במפורש ובכתב.

 

3.קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח ע"י המפעיל. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין למפעיל שליטה על אתרי אינטרנט אלה. המפעיל לא ישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעיל אינו מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

4.התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש

ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

4.1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;

4.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעיל ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;

4.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

4.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

4.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

4.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

4.7. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המפעיל מכל אחריות בעניין זה;

4.8. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

4.9. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו

למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.

4.10. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעיל, במקרים בהם המפעיל יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הוא שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעיל על פי דין.

 

5.העדר אחריות

5.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). המפעיל אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.

5.2. המפעיל אינו אחראי לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים "ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 

6.הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

6.1. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותו להבטיח מפני חדירות למחשביו ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידו. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעיל, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

6.2. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו, בין היתר, בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן, ובכפוף לסעיף 4.10 לעיל ולאמור בו:

6.2.1. העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיו של המפעיל על-פי תקנון זה, לרבות העברת הפרטים כאמור לספקי ציוד ו/או שירותים של המפעיל בקשר עם תפעול האתר.

6.2.2. אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/למפעיל ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

6.2.3. אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

6.2.4. אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם המפעיל ו/או עם מי מטעמו.

6.2.5. אם התקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל ישתף פעולה עם כל רשות אכיפה ויציית לכל צו שיפוטי המורה למפעיל לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.

6.2.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעיל.

6.2.7. אם המפעיל יתמזג או יארגן את פעילותו ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 6 זה במלואן.

6.2.8. המפעיל רשאי להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שנמסרו על ידו, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המפעיל יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

6.2.9. המפעיל רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן למפעיל את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

6.2.10. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעיל יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המפעיל רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו.

6.2.11. המפעיל מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. המפעיל מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיו בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו.

 

7.המידע המופיע באתר

הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעיל עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. המפעיל איננו מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מחנויות המפעיל. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעיל במועדים שייקבעו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי. התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד. במידה ותיווצר אי-התאמה בין מחירו של פריט המופיע באתר לבין המחיר המוצג בחנויות, המחיר הקובע יהיה זה המוצג בחנויות.

 

8.שונות

 

8.1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעיל בגין שינויים במידע באתר.

8.2. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

8.3. המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

8.4. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

8.5. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין המפעיל כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

9.הדין ומקום השיפוט

9.1. תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

9.2. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.